Heeft u vragen? Bel ons op: 0251-292189

Algemene voorwaarden


Klik op de onderstaande knop om de algemene voorwaarden te downloaden.

Download de algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Denting Custom Flightcases Reg. Nr 34129833 KvK Haarlem

Denting Custom Flightcases
De Trompet 1205
1967 DA Heemskerk Nederland

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid en Definities

1.a. Onder "leverancier" wordt verstaan Eenmanszaak Denting, producent van Flightcases

1.b. Onder "afnemer" wordt verstaan de natuurlijke (rechts) persoon die d.m.v. een bestelling aan leverancier opdracht(en) heeft gegeven tot levering van flightcases

1.c. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van leverancier

1.d. Afwijkingen daarvan gelden slechts indien en voor zover uitdrukkelijk door leverancier schriftelijk bevestigd.

1.e. Eventuele inkoopvoorwaarden van afnemer zijn uitgesloten en de totstandkoming van overeenkomst zijn alleen gebonden gelang de voorwaarden zoals hier omschreven, hetzij vooraf door leverancier schriftelijk bevestigd indien er sprake is van door hem geaccepteerde afwijkingen.

2. Bestellingen en Overeenkomst d.m.v. orderbevestiging

2.a. Bestellingen van afnemer aan leverancier kunnen telefonisch, schriftelijk, per faxbericht danwel via electronische post worden verstrekt. Mocht leverancier er echter voorkeur aangeven dat bestellingen alleen schriftelijk of per fax worden ingediend, dan zal leverancier bij die bestellingen die telefonisch of via electronische post arriveren, zo snel mogelijk aangeven dat de order pas na schriftelijke- of per telefax verstrekte opdracht in behandeling worden genomen.

2.b. Pas nadat leverancier van zijn zijde een schriftelijke orderbevestiging heeft verstrekt aan afnemer, is er sprake van een totstandkoming van een overeenkomst en is leverancier eerst gebonden.

2.c. De orderbevestiging van leverancier is naast de vermelding van tarieven, aantallen, betalingscondities, omschrijving van de te leveren maten van de flightcases en voorgenomen leveringstermijn, in ieder geval voorzien van de datum waarop deze aan afnemer is verzonden.

2.d. Indien afnemer het met een of meerdere punten vermeld in de orderbevestiging niet eens is, dient afnemer binnen tien (10) werkdagen na datum van de orderbevestiging dit schriftelijk of per telefax aan leverancier aan te geven dat hij/zij wijziging verlangt van bepaalde punten. Het is in dat geval aan leverancier om van de levering af te zien danwel wijzigingen in de overeenkomst in een geremplaceerde orderbevestiging vast te leggen.

2.e. Indien er sprake is van een z.g. geremplaceerde orderbevestiging, dient afnemer binnen vijf (5) werkdagen na datum van de nieuwe orderbevestiging schriftelijk aan leverancier aan te geven van de bestelling af te zien.

2.f. Zodra de termijnen zoals gemeld in art. 2.d. en 2.e. zijn verstreken, is afnemer gehouden tot afname van de goederen en alle condities zoals hier omschreven.

2.g. Leverancier verstrekt een afschrift van deze algemene voorwaarden bij de eerste, z.g. initiele order tezamen met de orderbevestiging. Bij verdere bestellingen wordt ervan uitgegaan dat afnemer dan bekend is met de inhoudelijke condities. Wel kan afnemer in een latere periode kostenvrij een afschrift van deze voorwaarden opvragen bij leverancier.

3. Levertijden

3.a. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen opgegeven levertijden nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering zijn wij dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

3.b. Bij overschrijding van fatale levertermijnen, danwel bij verzuim zoals in het vorige lid bedoeld, heeft afnemer geen aanspraak op schadevergoeding doch slechts de keus om, binnen een door leverancier daartoe te stellen redelijke termijn, alsnog nakoming te eisen danwel de overeenkomst te ontbinden.

3.c. Overschrijding van enige termijn tengevolge van overmacht geeft beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij mededeling te doen, nadat de overmachtsituatie een maand heeft voortgeduurd, één en ander zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak op schadevergoeding heeft. Een mededeling zoals in de vorige zinsnede bedoeld zal moeten geschieden binnen een week na het verstrijken van de daarin genoemde termijn. 3.d. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten wil en toedoen van leverancier, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan nakoming van deze overeenkomst door leverancier, door afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, zoals onder andere (doch niet uitsluitend) oorlog of daarmee vergelijkbare of verband houdende omstandigheden, bedrijfsstoringen, werkstakingen, werkuitsluitingen en andere arbeidsmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, storingen in het verkeer en transportmoeilijkheden, wanprestatie c.q. overmacht aan de zijde van derden door leverancier ten behoeve van de uitvoering van het met afnemer overeengekomene ingeschakeld, alsmede maatregelen van overheidswege.

4. Klachten en aansprakelijkheid

4.a. Hoewel de producten van leverancier met de grootst mogelijke zorg zijn vervaardigd en voor het verlaten van de fabriek worden gecontroleerd op ondermeer kwaliteit, samenstellingspercentages c.q. constructie-, fabricage- of kwaliteitsfouten, blijft afnemer gehouden de producten binnen een redelijke termijn na ontvangst daarvan zelf op voormelde punten te (doen) controleren.

4.b. Het risico dat de producten naar hun aard niet geschikt zijn voor de toepassing(en) die afnemer daaraan wil geven, berust bij afnemer, ongeacht hetgeen leverancier t.a.v. samenstelling en toepassingsmogelijkheden heeft medegedeeld.

4.c. Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dienen eventuele reclames verband houdende met zichtbare onvolkomenheden in de producten en/of manco's in de te leveren hoeveelheid, door afnemer bij aflevering van de producten op de vrachtbon te worden aangetekend, danwel direct na aflevering aan leverancier te worden gemeld; alle overige reclames dienen leverancier binnen twee (2) weken na aflevering van de producten, danwel binnen twee (2) weken nadat afnemer eventuele onvolkomenheden bekend zijn geworden of - mede met het oog op het hiervoor sub 4.a. bepaalde - bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).

4.d. Reclames na verloop van een periode van 1 maand na aflevering van de producten gemeld, worden door afnemer niet meer geaccepteerd. De producten ten aanzien waarvan wordt gereclameerd, dienen door afnemer zorgvuldig te worden bewaard en op ons eerste verzoek voor nader onderzoek, door leverancier of door een door leverancier aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. Elk recht tot reclameren vervalt indien afnemer niet of niet ten volle aan deze verplichtingen voldoet.

4.e. Reclame is niet mogelijk indien het gekochte één of meer afwijkingen vertoont die valt/vallen binnen een redelijke productietolerantie. Zij is evenmin mogelijk met betrekking tot onvolkomenheden die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig of achteloos gebruik en/of opslag, te zware belasting of onvakkundig onderhoud, reparatie-werkzaamheden of veranderingen door afnemer of derden, buiten medeweten van leverancier om, verricht c.q. aangebracht en/of indien het feit dat de flightcases niet voldoen, het gevolg is van enig voorschrift van overheidswege. Indien de technische inzichten in de branche danwel de terzake relevante overheidsvoorschriften zich wijzigen, kan leverancier niet enkel daarom een tekortkoming worden toegerekend en heeft afnemer niet enkel op die grond het recht tot reclameren.

4.f. Ingeval afnemer met inachtneming van het hiervoor sub 4.a. t/m 4.e. bepaalde, reclameert en zijn reclame door leverancier gegrond wordt bevonden zal leverancier, te zijner keuze, de betreffende flightcases vervangen, waarna de vervangen flightcases eigendom van leveranier worden, danwel een reductie op de prijs verlenen. De door afnemer aan het hier bepaalde, te ontlenen rechten, zijn niet vatbaar voor overdracht, noch voor overgang van rechtswege.

4.g. Aan het hiervoor sub 4.f. bepaalde kan afnemer geen rechten ontlenen indien en voorzover hij jegens leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen.

4.h. De voldoening aan verplichtingen uit reclame zoals hiervoor sub 4.f. omschreven, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Enige verdere aanspraak komt afnemer niet toe, tenzij er de zijde van leverancier sprake zou zijn van opzet of grove schuld; opzet of grove schuld van ondergeschikten danwel van anderen in het kader van de uitvoering van het met afnemer overeengekomene, door leverancier gebruikt, daaronder niet begrepen.

4.i. Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet te dezer van regres op leverancier af.

5. Leveringscondities & Incoterms

5.a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden de gekochte flightcases voor rekening en voor risico van afnemer verzonden. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending. De condities van leverancier volgens incoterms Af-Fabriek.

5.b. Indien in afwijking van het hiervoor sub 5a bepaalde, levering wordt overeengekomen, overeenkomstig andere in de handel gebruikelijke ICC clausules, worden deze ICC clausules gebezigd in de betekenis die zij hebben blijkens de meest recente Incoterms.

5.c. Ingeval de overeengekomen Incoterms -clausule de zorg voor de verzending van de produkten op afnemer legt, en leverancier op zijn/haar verzoek namens en/of voor hem/haar daarvoor zorg dragen, staat de wijze van verzending en de verzendroute ter keuze van leverancier en is leverancier niet aansprakelijk voor schadeveroorzakende gebeurtenissen van welke aard ook die tijdens of in verband met de verzending plaatsvinden, tenzij er aan zijde van leverancier sprake is van opzet of grove schuld; opzet of grove schuld van ondergeschikten en/of hulppersonen door leverancier ingeschakeld daaronder niet inbegrepen.

5.d. Ingeval, van retourzendingen, om welke reden ook, zijn de daarmee gemoeide kosten - tenzij anders overeengekomen - voor rekening van afnemer, terwijl ook dan de goederen reizen voor risico van afnemer. Eerst na daadwerkelijke ontvangst van de goederen is retourzending voltooid.

6. Betaling

6.a. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen moet betaling geschieden binnen de aangegeven betalingstermijn zoals op de door leverancier geproduceerde factuur, door storting of overmaking op een der op de factuur vermelde rekeningen, zonder korting of verrekening uit welken hoofde dan ook. Het ingediend hebben van een reclame schort de betalingsverplichting van afnemer geheel noch ten dele op.

6.b. Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het bedrag in kwestie op de bankrekening van leverancier is bijgeschreven.

6.c. Leverancier ziet zich bevoegd te allen tijde van afnemer te vorderen dat deze te zijner genoegen zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens hem.

6.d. Door leverancier aan afnemer eventueel verleend uitstel van betaling geldt slechts indien en voor zover leverancier dat schriftelijk heeft verleend.

6.e. Leverancier ziet zich bevoegd om in gedeelten te leveren en om, indien een order in deellevering wordt uitgevoerd, elk deel afzonderlijk te factureren. Al hetgeen in dit artikel is bepaald, is van overeenkomstige toepassing.

6.f. Indien een reclame door leverancier gegrond wordt bevonden vóórdat de betalingstermijn is verstreken zal: - Indien tot een prijsreductie wordt besloten, afnemer voor het daarmee gemoeide bedrag van leverancier een creditnota ontvangen, - indien tot vervanging wordt besloten en leverancier van afnemer de te vervangen producten voor het verstrijken van de betalingstermijn retour hebben ontvangen, een creditnota voor de retour ontvangen producten door leverancier worden uitgeschreven en zullen de vervangen producten opnieuw worden gefactureerd. In alle andere gevallen blijft afnemer gehouden het factuurbedrag uiterlijk op de oorspronkelijke vervaldag te voldoen, zonder korting of verrekening.

6.g. In geval van niet tijdige betaling door afnemer van het volledige aan leverancier toekomende bedrag, is hij van rechtswege jegens leverancier in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist. Vanaf dat tijdstip is leverancier te zijner keuze, bevoegd al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met afnemer als opgeschort te beschouwen, of deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.h. Het hiervoor sub 6.f. bepaalde, is van overeenkomstige toepassing indien afnemer, na daartoe schriftelijk door leverancier te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven (7) dagen daarna te zijner genoegen zekerheid heeft gesteld.

6.i. Onverminderd verder toekomende rechten aan leverancier, is afnemer vanaf het tijdstip waarop betaling had moeten plaatsvinden tot het tijdstip waarop hij daadwerkelijk heeft betaald, van rechtswege een vertragingsrente aan leverancier verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende achterstalligheidsrente; dit geldt mede ten aanzien van bedragen waarvoor door leverancier uitstel van betaling is verleend.

6.j. Afgezien van verdere aanspraken door leverancier op schadevergoeding, zijn alle kosten die leverancier moet maken - gerechtelijke en buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd op percentages conform (voormalige) Nova-tarieven over de hoofdsom - in verband met de niet nakoming van afnemer van enige verplichting jegens leverancier, voor rekening van afnemer.

6.k. Indien afnemer surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet; indien zijn faillissement wordt aangevraagd; indien op enig vermogensbestanddeel van hem beslag wordt gelegd en bovendien in alle gevallen waarin afnemer er ook overigens serieus rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens leverancier niet te kunnen nakomen, is hij verplicht leverancier daarvan terstond telefonisch kennis te geven en deze kennisgeving schriftelijk te bevestigen.

6.l. Indien een van de situaties als hiervoor sub 6k bedoeld, zich voordoet, is leverancier, te zijner keuze, bevoegd de als dan vigerende overeenkomst(en) tussen hem en afnemer te ontbinden, dan wel zijn verplichtingen daaruit op te schorten, onverminderd al zijn overige rechten. Al hetgeen afnemer op dat tijdstip aan leverancier verschuldigd is, wordt dadelijk en in het geheel opeisbaar.

6.m. Indien afnemer van oordeel is dat het saldo dat hij volgens de van leverancier verstrekste rekeningoverzichten verschuldigd is, onjuist is, is hij gehouden om daartegen binnen tien dagen schriftelijk te protesteren onder nauwkeurige opgave van de door hem gepretendeerde foutieve boekingen. Bij gebreke van zodanig protest is zijn recht om bezwaar te maken tegen het saldo vervallen.

6.n. Alle gevallen waarin leverancier bevoegd is zijn verplichtingen uit zijn overeenkomst(en) met afnemer op te schorten dan wel die overeenkomst(en) te ontbinden, gelden als toerekenbare tekortkoming van afnemer in de nakoming van zijn verbintenissen en verplichten hem tot vergoeding van kosten, schaden en interesten.

6.o. Indien leverancier in enig geval kiest voor opschorting van zijn verplichtingen, behoudt hij het recht voor om nadien op elk door zijn gewenst moment te kiezen voor ontbinding van de overeenkomst, hetzij geheel, hetzij ten dele.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.a. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt terzake van vorderingen tot betaling van alle door leverancier aan afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren flightcases, terzake van vorderingen wegens het tekortschieten van afnemer in de nakoming van deze overeenkomst(en) alsmede terzake van door leverancier aan c.q. ten behoeve van afnemer verleende diensten en verrichte werkzaamheden.

7.b. Afnemer ziet zich bevoegd om indien afnemer met betaling te laat is danwel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat hij niet of te laat zal betalen, de door leverancier geleverde flightcases die overeenkomstig het hiervoor sub 7.a. bepaalde, eigendom van leverancier zijn gebleven, terug te nemen. Voorzoveel nodig wordt leverancier beschouwd als door afnemer onherroepelijk gemachtigd om de betreffende flightcases weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden. Terugneming heeft te gelden als ontbinding van de afnemer gesloten overeenkomst(en).

7.c. Indien leverancier overeenkomstig het hiervoor sub 7.b. bepaalde, flightcases terugneemt , wordt afnemer gecrediteerd op basis van de door leverancier vast te stellen waarden van die flightcases op moment van terugname, te verminderen met de kosten aan het terugnemen verbonden.

7.d. Afnemer is bevoegd indien en voorzover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de flightcases waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te beschikken. Maakt afnemer van deze bevoegdheid gebruik dan is hij verplicht om de flightcases waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van (zijn) eigendomsrechten te leveren. Afnemer is daartegenover eveneens verplicht leverancier op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hijzelf op betreffende derden heeft of zal krijgen. Onder normale bedrijfsuitoefening wordt niet verstaan het verschaffen van zekerheid aan derden, op welke wijze en in welke vorm dan ook.

7.e. Afnemer is verplicht op de wijze al hiervoor sub 6.k. omschreven, leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen indien een derde rechten pretendeert ten aanzien van door leverancier geleverde flightcases, waarop overeenkomstig het hiervoor sub 7.a . bepaalde, een eigendomsvoorbehoud rust.

8. Gedeeltelijke toepassing & Wijziging

8.a. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst(en) tussen leverancier en afnemer niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.

8.b. Indien wenselijk of noodzakelijk geacht, is leverancier bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.

9. Plaats van Uitvoering, Toepasselijk Recht & Bevoegde Rechter

9a. De plaats waar afnemer aan zijn verplichtingen jegens leverancier moet voldoen is Haarlem. 9b. Op al de overeenkomsten tussen leverancier en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

9c. In geval van geschillen is, naar keuze van leverancier, de bevoegde rechter die te Haarlem dan wel van de woon- of vestigingsplaats van afnemer.